Výrobcovia / značky
Kategórie      

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia


1.1 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu medzi predávajúcim a kupujúcim na diaľku.

1.2 Predávajúci (dodávateľ) a zákazník (kupujúci, spotrebiteľ) sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www) ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

1.3 Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4 Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu na doméne www.kociky-adoli.sk.

Ing. Veronika Kapraľová Sídlo: Duchnovičova 315/32, Stakčín 067 61         IČO: 48033812

DIČ: 1087202193

IČ DPH: SK1087202193

Tel.: 0950 432 896

E-mail: info@kociky-adoli.sk

Zapísaný: Okresný úrad Humenné, odbor živnostenského podnikania OU-HE-OZP-2015/001340-2, č. živnostenského registra 720-20687

Banka: MBank a.s.

Číslo účtu: 520700 - 4205076736/8360

IBAN:  SK55 8360 5207 0042 0507 6736

BIC/SWIFT: BREXSKBXXXX

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru,      t. č. 051/7721597

 

2. Objednávka


2.1 Tovar predávajúceho je opísaný na internetovej stránke www.kociky-adoli.sk. Pri každej položke je uvedené jej vyobrazenie, popis a cena s 20% DPH.

2.2 Tovar možno objednať cez internetovú stránku prostredníctvom nákupného košíka.

2.3 Kupujúci si vyberie tovar uvedený na internetovej stránke a jeho zakliknutím ho vloží do nákupného košíka. Počet a druh položiek tovaru je možné kupujúcim meniť až do konečného odoslania objednávky predávajúcemu.

2.4 Po zobrazení obsahu košíka je kupujúci informovaný o cenách jednotlivých, ním zvolených tovarov, ako aj o ich celkovej cene. V tejto časti je predávajúcemu ponúknutá voľba „PLATOBNÉ PODMIENKY”, kde si vyberie spôsob platby : dobierka, platba vopred alebo osobný odber. Následne vyberá z ponuky „PREPRAVNÉ PODMIENKY”, kde si vyberá z 2 možností: osobný odber a doručenie kuriérom. Zákazník je informovaný o celkovej hodnote objednávky. Tú tvorí súčet celkovej ceny tovarov v košíku (medzisúčet) a cien zvoleného spôsobu dopravy a platby kupujúcim. Kupujúcemu je umožnené vynechať voľbu zobrazenia obsahu košíka a prejsť priamo do časti pokladne. Kupujúci odosiela objednávku použitím voľby „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY”.

2.5 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane presnej korešpondenčnej adresy, emailu a telefonického kontaktu.

2.6 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné.

2.7 Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu zaslané potvrdenie objednávky na jeho mailovú adresu.

2.8 Objednávku možno zrušiť zo strany kupujúceho aj predávajúceho a to z týchto dôvodov.

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku, ktorej predmetom je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa:

– bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim,

– po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania alebo do 3 hodín od potvrdenia objednávky. Samozrejme nás čo najskôr kontaktujte emailom na adrese info@kociky-adoli.sk alebo telefonicky 0950432896.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku vtedy, ak
– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybná adresa, kupujúci neodpovedá na emaily, atď.),
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V takomto prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

3. Cena tovaru a platobné podmienky


3.1 Cena tovaru s DPH je uvedená pri každej položke na internetovej stránke. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Faktúra bude kupujúcemu doručená spolu s tovarom.

3.2 Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane ich cien uvedených na internetovej stránke až do dňa zverejnenia novej ponuky tovaru a/alebo nových cien na internetovej stránke. Kupujúcemu bude dodaný tovar za kúpnu cenu v čase vykonania objednávky.

3.3 Akciové alebo výpredajové ceny platia do okamihu vypredania tovaru alebo po dobu časovo určenú predávajúcim, ak pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je uvedené inak, zľavy sa nesčítavajú a nie je možné ich kombinovať s inými zľavami. Zľavy nemožno uplatniť spätne. Ak prebieha viac akcií alebo zliav naraz, uplatňujeme iba najvyššiu zľavu, podľa akcie, ktorá práve prebieha. Cena dopravy zostáva nezmenená, nie je zľavnená.

 

3.4 SPȎSOB PLATBY:

 1. na dobierku – ak ste si zvolili v nákupnom košíku platbu pri prevzatí tovaru (dobierku), zásielka Vám bude doručená kuriérom prepravnej spoločnosti GLS na adresu uvedenú v objednávkovom formulári a cenu zásielky zaplatíte pri prevzatí tovaru.
 2. prevodom na účet – ak ste si zvolili v nákupnom košíku platbu prevodom na účet predávajúceho, budeme čakať 5 dní na úhradu Vašej objednávky. Ak objednávka nebude uhradená do 5 dní, bude stornovaná. Pripísaním uvedenej sumy v objednávke na náš účet sa sumy považujú za uhradené a zásielku Vám ihneď odošleme. Číslo účtu: 520700 - 4205076736/8360.                                                                          IBAN: SK55 8360 5207 0042 0507 6736                                                                               BIC/SWIFT: BREXSKBXXXX, účet je vedený v MBANK.
 3. zaplatenie v sídle pri prevzatí – zákazník (kupujúci) bude mailom oboznámený o pripravenej zásielke v sídle (Snina, Strojárska 603/85) a následne si ju môže prísť prevziať a vyplatiť priamo na mieste.

3.5 Pokiaľ nebude cena za dodaný tovar uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 

4. Dodacie podmienky a poštovné


4.1 Kupujúci v objednávke zadá spôsob, akým mu má byť tovar doručený a miesto, na ktoré mu má byť tovar doručený.

4.2 Predávajúci si balné neúčtuje.

4.3 Tovar podľa dostupnosti bude expedovaný v čo najkratšom možnom termíne. Pri každom tovare je uvedená jeho dostupnosť. Najčastejšie je to od 2-4 týždne.

4.4 Tovar je dodávaný kuriérom prepravnej spoločnosti GLS na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

4.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

4.6 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Predávajúci sa taktiež zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinenou prepravnou spoločnosťou.

4.7 V prípade osobného odberu tovaru, ktorého kúpna cena bola uhradená vopred bezhotovostným prevodom, môže predávajúci požadovať od preberajúcej osoby predloženie identifikačného dokladu, a to v záujme predchádzania vzniku škôd na cudzom majetku. V prípade pochybností o totožnosti tejto osoby má predávajúci právo až do vyjasnenia rozporu odoprieť vydanie tovaru.

4.8 Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

4.9 CENNÍK


    P.č.       Spôsob dodania                Spôsob platby                                      Cena poštovného

 1.        Kuriér (spoločnosť GLS)  dobierka                                           3,90 €
 2.        Kuriér (spoločnosť GLS)  platba prevodom                                 2,90 €
 3.        Osobný odber               platba prevodom/platba pri prevzatí         0,00 €

Cena poštovného bude pripočítaná ku kúpnej  cene tovaru. Dodanie tovaru je do 3 pracovných dní od expedície z nášho skladu.

4.10 Ak bude potrebné opakovať doručenie tovaru realizované prepravnou spoločnosťou z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na určenom mieste dodania, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä za opakované dodanie tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom jeho doručenia na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

 

5. Reklamácie


5.1 Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

5.2 V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po  úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

5.3 Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej  podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

5.4 Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

5.5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

5.6 Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

5.7 Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

5.8 Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

5.9 Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

5.10 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

5.11 Práva kupujúceho pri uznaní reklamácie:

 1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
 2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
 3. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5.12 Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

5.13 Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Reklamačný lístok – pre jeho vyplnenie kliknite tu

5.14 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, chybnou obsluhou, mechanickým poškodením, neodborným alebo neoprávneným zásahom, údržbou či inštaláciou. Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka spôsobeným nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok (prach, voda) do tovaru, či poškodením spôsobeným vyššou mocou (povodeň...).


6. Odstúpenie od zmluvy


6.1 Spotrebiteľ na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.

6.2 Kupujúci má právo v rámci tejto doby po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať ho, aby zistil potrebné odlišnosti a chyby podobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

6.3 Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.4 Doba na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom, keď tovar je prevzatý kupujúcim alebo treťou osobou okrem prepravcu.

6.5 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vyplnením formulára O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY a zaslaním ho na emailovú adresu predávajúceho info@kociky-adoli.sk alebo zaslaním písomnou zásielkou na adresu: Ing. Veronika Kapraľová, Duchnovičova 315/32, Stakčín 067 61.

6.6 Tovar kupujúci zašle na adresu sídla predávajúceho v období do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar by mal kupujúci zaslať v pôvodnom obale. Kupujúci spolu s tovarom zašle aj sprevádzajúce dokumenty, ktoré boli priložené k tovaru (faktúra, návod na použitie, záručný list a pod.). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci (spotrebiteľ). Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, teda poštovné na spätné zaslanie tovaru. Kupujúcemu sa pri zasielaní tovaru odporúča zásielku poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou alebo ho osobne doručiť.

6.7 Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti. V prípade, že dôjde k poškodeniu tovaru pristúpime k sankciám. - 50% z ceny v prípade čiastočného poškodenia tovaru, 100% z ceny v prípade celkového poškodenia tovaru. 

6.8 Platby kupujúcemu budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) platby predtým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

6.9 V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru.

6.10 Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy tvoria prílohu týchto VOP a zároveň je možné jeho stiahnutie na internetových stránkach e-shopu ako dokument v položke menu „Odstúpenie od zmluvy“.

Odporúčame oznámiť vrátenie tovaru telefonicky alebo emailom a dohodnúť ďalší postup.

 1. č. 0950432896
 2. email: info@kociky-adoli.sk

Odstúpenie od zmluvy – pre jeho vyplnenie kliknite tu


7. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru


7.1 Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť, podľa ktorej je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

7.2 Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

7.3 Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

8. Ochrana osobných údajov


8.1 Internetový obchod www.kociky-adoli.sk sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8.2 E-shop je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov.

8.3 Niektoré osobné a kontaktné údaje kupujúceho sú dôležité pre vyplnenie a správne doručenie objednávky, tie však slúžia iba pre spracovanie predávajúceho, tieto údaje neposkytne tretej strane okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie zásielky alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Prevádzkovateľ v takom prípade spracúva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, dodacia adresa.

8.4 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

8.5 Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú. Kupujúci má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých predávajúcemu odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia alebo emailom o odvolaní tohto súhlasu na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu.

8.6 Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na marketingové účely, môže byť informovaný o novinkách alebo ponukách (akciách, zľavách a pod.) v internetovom obchode mailom. Ak si kupujúci nepraje dostávať takéto novinky a ponuky, má možnosť kedykoľvek ukončiť ich zasielanie podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Prevádzkovateľ v takom prípade spracúva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail.

8.7 Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá o ochrane osobných údajov.

8.8 Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.

 

9. Záverečné ustanovenia


9.1 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a to odoslaním elektronickej objednávky.

9.2 Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo “Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.” v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

9.3 Osobné údaje sú chránené a nedotknuteľné pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom (kupujúcim).

9.4 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. februára 2015.

 

ZÁKON č. 391/2015 Z. z. O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Pokiaľ spotrebiteľ (kupujúci) nie je spokojný so spôsobom a postupom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak si myslí, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len „ARS“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ má možnosť riešiť spotrebiteľské spory prostredníctvom online európskej platformy RSO (riešenie sporov online). Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Formou „ARS“ môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. „ARS“ sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 eur. Subjekt „ARS“ môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur s DPH.

 

Informácia o ochrane osobných údajov na web ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely spoločnosti

 

 

 

Vážení klienti,

 

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

 

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych
a nových produktoch a službách a našich obchodných partnerov. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie,
a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

 

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 18/2018 Z.z.“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Nezávislou dozornou autoritou vykonávajúcou dohľad nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“).

 

Kontaktné údaje úradu: 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Tel.: +421 /2/ 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


 

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické
z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku: 0950 432 896. Alebo pošlite email na: info@kociky-adoli.sk

 

 

OBSAH

 1. 1.      Kto je správca vašich osobných údajov? 
 2. 2.      Aké vaše osobné údaje spracúvame? 
 3. 3.      Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú? 
 4. 4.      Na aké účely ste poskytli svoj súhlas? 
 5. 5.      Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu? 
 6. 6.      Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje? 
 7. 7.      Kto sú naši obchodní partneri? 
 8. 8.      Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom? 
 9. 9.      Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? 
 10. 10.  Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov? 

 

 

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov spoločnosť:

 

 

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby.

■ Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.

■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.


■ Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní,

zamestnaní, počte detí.

■ Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.

■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

■ Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

  

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

 

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

■ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,

■ automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,

■ prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

 

5. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naša spoločnosť sa vám snažia poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

 

6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 

7. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Obchodní partneri sú: 

All4net s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému ATOMER), Webglobe – Yegon, s.r.o.(poskytovateľ webhostingových služieb), SK-NIC, a.s. (centrálny register domén ), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti),

 

 

8. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

All4net s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému ATOMER), Webglobe – Yegon, s.r.o.(poskytovateľ webhostingových služieb), SK-NIC, a.s. (centrálny register domén ), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), Facebook, 

 

9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť Firo tour s.r.o má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

 

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

 

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: 0950 432 896, poslaním e-mailu na adresu: info@kociky.adoli.sk,  alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu:

Strojárska 603/85 , Snina 069 01

 

 

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

 

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

 

10. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

 

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.

■Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať všetkým pobočkám, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných pobočiek, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.

■ Váš vlastnoručný podpis.


 

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

■Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

■Písomným vyhlásením podaným v ktorejkoľvek pobočke. Aktuálny zoznam pobočiek nájdete tu:

Strojárska 603/85, Snina 069 01

Copyright 2015 - 2021 © www.kociky-adoli.sk